ANBI gegevens

Sinds 2013 hebben we een ANBI status.

Wat is een ANBI-instelling?

ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Het is een kerkelijke, charitieve, levensbeschouwelijke, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling. Deze instellingen hebben geen winstoogmerk en worden door de belastingdiensten als ANBI aangewezen en geregistreerd.

Wanneer is je gift aftrekbaar?

Niet alle giften zijn aftrekbaar. De regels die hieronder staan hebben alleen betrekking op goede doelen, en dus bijvoorbeeld niet op relatiegeschenken. Je hebt twee verschillende giften. Gewone giften en periodieke giften. Beide hebben verschillende regels.

Voor normale giften geldt dat het bedrag afhangt van je drempelinkomen en een maximumbedrag. Zo moet het bedrag minstens boven de 1% van je drempelinkomen liggen, met een minimumbedrag van €60,-. Maar het bedrag mag niet hoger liggen dan 10% van je drempelinkomen. Ook moet de instelling waar je aan geeft aangemerkt zijn als ANBI-instelling, de instelling heeft geen tegenprestatie geleverd en je moet schriftelijk kunnen aantonen dat je de gift hebt gedaan.

Bij periodieke giften zijn de regels wat anders. Je hoeft geen rekening te houden met je drempelinkomen of met een maximumbedrag. Wel moet je gift vastgelegd zijn bij een notaris. Hij moet vaker over worden gemaakt en de hoogte van het bedrag is steeds ongeveer dezelfde. De giften worden minimaal 5 jaar achter elkaar gedaan en stoppen uiterlijk bij jouw overlijden. Ook voor deze giften geldt dat de instelling geen tegenprestatie mag leveren. Anders dan bij de gewone giften is ook een gift die niet aan een ANBI-instelling is gedaan in sommige gevallen aftrekbaar. Die vereniging moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de vereniging minstens 25 leden hebben, ze heeft volledige rechtsbevoegdheid, ze hoeft geen vennootschapsbelasting te betalen en ze is gevestigd in één van de lidstaten van de EU, op Aruba of de Nederlandse Antillen. Een gift aan een ANBI-instelling is altijd aftrekbaar.

RSIN/fiscaalnummer 8532.55.829